Privatlivspolitik

1. Ejeroplysninger
Denne politik gælder for:
ClausBirchDK
Enkeltmandsvirksomhed ejet af Claus Birch
CVR nr.: 34112010
Tlf. 42 65 99 09
info@clausbirch.dk
www.clausbirch.dk
www.sportsfoto.clausbirch.dk
www.erhvervsfoto.clausbirch.dk
www.look.clausbirch.dk
www.clausbirch.photoshelter.com

Politikken omhandler cookies og persondata, som opsamles og behandles via mine hjemmesider og i forbindelse med samhandel og anden kommunikation imellem kunder og personer, der er i kontakt med ClausBirchDK.

2. Brug af personoplysninger
Jeg indsamler og anvender personoplysninger, når du besøger mine hjemmesider, og når du køber services, produkter eller på anden måde kommunikerer med ClausBirchDK.

Personoplysninger bruges til at levere den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

I forbindelse med behandlingen af persondata anvender jeg udvalgte eksterne databehandlere, som har indgået databehandleraftale med ClausBirchDK. Personoplysninger videregives i øvrigt ikke til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver samtykke hertil.

Dine personoplysninger videregives således kun i de tilfælde, hvor det er nødvendigt, i forhold til at levere den ønskede service.

2.1 Hvilke data indsamles og hvor længe opbevares de?
Via hjemmesiderne indsamles og behandles følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografiske placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). Der indsamles altså ikke oplysninger der kan henføres til en bestemt person.

Hvis du selv tager kontakt til ClausBirchDK, via kontaktformular, e-mail eller andet, behandles de oplysninger du selv vælger at afgive. I forbindelse med en fotoopgave behandles naturligvis også de fotos der tages.

Du har mulighed for at betale med Pay-Pal, MobilePay eller ved bankoverførsel. Når du gør dette, accepterer du samtidig den pågældende betalingsudbyders betingelser. ClausBirchDK modtager aldrig dine kontooplysninger, men kun information om indbetalers navn, kontaktinformation og det indbetalte beløb.

Hvis du opretter en brugerprofil i mit fotoarkiv, accepterer du, at jeg opbevarer din email-adresse og det opgivne navn samt din download-historik og eventuelle køb.

Oplysningerne opbevares i det tidsrum jeg finder relevant og slettes, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes. Som udgangspunkt gemmes oplysningerne i minimum fem år af hensyn til bogføringsloven.

2.2 Kontakt vedr. personoplysninger
Du har mulighed for og ret til at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering eller få slettet dine oplysninger i henhold til reglerne i Persondataloven og EU´s Persondataforordning.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig, eller ønsker dine oplysninger slettet, skal du rette henvendelse til info@clausbirch.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted.

Du skal være opmærksom på, at de fotos jeg opbevarer kan være omfattet af reglerne for journalistisk eller kunstnerisk arbejde eller er omfattet af en kontrakt, hvilket betyder, at det ikke nødvendigvis er et lovkrav at de bliver slettet. Du er dog velkommen til at spørge alligevel, så tager vi en snak om det.

2.3 Beskyttelse af personoplysninger
Jeg har truffet både tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, tabt, kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Disse foranstaltninger omfatter blandt andet brug af passwords, data backup og tyverialarm med videoovervågning.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, jeg behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Har du afgivet et samtykke, kan dette tilbagekaldes. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte, har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til info@clausbirch.dk. Hvis du vil klage over min behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

3. Hvad er cookies?
En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og bruges for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i de cookies jeg anvender. Stort set alle websites anvender cookies. De ligger på din egen computer som en hjælp til dig selv, idet de bruges til, at du nemt kan finde de websteder, hvor du har været, igen. Oftest hjælper den med at analysere, hvordan hjemmesiden benyttes, for at brugeroplevelsen kan blive forbedret. I flere tilfælde kan cookies være nødvendige for at kunne levere en bestemt service på hjemmesiden.

Cookies sendes frem og tilbage mellem din browser og en webserver og indeholder bl.a. information om brugerindstillinger, login og hvordan hjemmesiden benyttes.

Cookies anvendes til forskellige formål og kan klassificeres som enten 1. part eller 3. part afhængigt af, om de sættes via en tredjepartsservice fra et separat domæne eller sættes internt af en service på samme domæne som websitet.

Sådan sletter du cookies, se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Mine websites anvender cookies til teknisk funktionalitet samt trafikmåling og brugermåling. Disse hjælper til at analysere, hvordan brugere anvender siden. De cookies der anvendes er således kun målrettet statistisk brug og kan ikke henføres til en bestemt person.

Privacy Policy

1. Owner information
This policy applies to:
ClausBirchDK
Sole trader business owned by Claus Birch
CVR (Central Business Registration) no .: 34112010
Phone. +45 42 65 99 09
info@clausbirch.dk
www.clausbirch.dk
www.sportsfoto.clausbirch.dk
www.erhvervsfoto.clausbirch.
www.look.clausbirch.dk
www.clausbirch.photoshelter.com

The policy deals with cookies and personal data which are collected and processed through my websites and in connection with trade and other communication between customers and persons who are in contact with ClausBirchDK.

2. Use of personal data
I collect and use personal information when you visit my websites and when you buy services, products or otherwise communicate with ClausBirchDK.

Personal information is used to provide the service that the information is collected in connection with.

In connection with the processing of personal data, I use selected external data processors who have entered into a data processing agreement with ClausBirchDK. Personal information is not otherwise disclosed to third parties unless you expressly consent to this.

Your personal information is thus only disclosed in cases where necessary in relation to providing the desired service.

2.1 Which data are collected and how long are they stored?
The following types of information are collected and processed through the websites: A unique ID and technical information about your computer, tablet or mobile phone, your IP number, geographical location, and which pages you click (interests). Thus, information that cannot be assigned to a particular person is collected.

If you contact ClausBirchDK yourself, via contact form, e-mail or otherwise, the information you choose will be processed. In connection with a photo assignment, the photos taken are of course also treated.

You have the option of paying with Pay-Pal, MobilePay or by bank transfer. By doing so, you also agree to the terms of the payment provider in question. ClausBirchDK never receives your account information, but only information about the payer's name, contact information and the amount paid.

If you create a user profile in my photo archive, you agree that I will keep your email address and the given name as well as your download history and any purchases.

The information is stored for the time I find relevant and deleted when no longer needed. The period depends on the nature of the information and the background for storage. It is therefore not possible to specify a general time frame for when information is deleted. As a starting point, the information is stored for a minimum of five years for the purposes of the Accounting Act.

2.2 Contact regarding personal data
You have the opportunity and the right to gain insight into what information is registered about you, and you can object to a registration or get your information deleted according to the rules in the Personal Data Act and the EU Personal Data Regulation.

If you want access to the information that is registered about you, or want your information deleted, please contact info@clausbirch.dk. If incorrect data is registered or you have other objections, you can contact the same place.

You should be aware that the photos I keep may be subject to the rules of journalistic or artistic work or are covered by a contract, which means that it is not necessarily a legal requirement that they be deleted. However, you are welcome to ask anyway, and we will talk about it.

2.3 Protection of personal data
I have taken both technical and organizational measures to prevent your information being accidentally or illegally deleted, published, lost, misunderstood, misused or otherwise treated in violation of law. These measures include, among other things, the use of passwords, data backup and alarm with video surveillance.

You have the right to know what personal information I handle about you. You can also object to information being used at any time. If you have given consent, this can be withdrawn. If the information processed about you is incorrect, you have the right to be corrected or deleted. Inquiries about this can be made to info@clausbirch.dk. If you want to complain about my processing of your personal data, you also have the opportunity to contact Datatilsynet (Danish Information Commisioner’s Office).

3. What are cookies?
A cookie is a small text file that is stored in your browser and used to recognize your computer on repeat visits. There is no personal information stored in the cookies I use. Virtually all websites use cookies. They are on your own computer as an aid to yourself, being used to easily find the sites where you have been, again. Most often, it helps to analyze how the website is used in order for the user experience to be improved. In several cases, cookies may be necessary to be able to deliver a specific service on the website.

Cookies are sent back and forth between your browser and a web server with information about user settings, login and how the website is used.

Cookies are used for various purposes and may be classified as either 1st party or 3rd party depending on whether they are posted through a third party service from a separate domain or internally by a service on the same domain as the website.

To delete cookies, see the guide here: http://minecookies.org/cookiehandtering.

If you do not want to receive cookies, you can block them. See instructions here: http://minecookies.org/cookiehandtering.

My websites use cookies for technical functionality as well as traffic measurement and user measurement. These help to analyze how users use the page. The cookies used are thus only targeted statistical use and cannot be assigned to a specific person.